Təlim planı

Praktik Mühasibat Uçotu - 27.04.2019

"Praktik Mühasibat Uçotu" təliminə növbəti qeydiyyat başladı.

✅ Dərslərin başlanma tarixi: 27 Aprel 2019 cu il.
✅ Kursun müddəti: 64 saat (3.5 ay)
✅ Kursun tam ödənişi: 210 manat (hissəli ödəniş mümkündür)
✅ Dərs keçirilmə günləri və saatları: həftədə 2 dəfə (qrup müzakirəsi əsasında)
✅ Təlimçi: Ph.D Namiq Əlizadə

✅ "Praktik Mühasibat Uçotu" təliminin proqramı:

 1. Mühasibatlığa giriş, Uçotun mahiyyəti və ilkin anlayışı
 2. Müəssisə fəaliyyəti və mühasibatlığın rolu;
 3. 3Maliyyə hesabatları haqqında ilkin məlimat;
 4. Milli hesablar planı və onun mahiyyəti;
 5. Maliyyə bərabərliyi düsturu;
 6. İkili mühasibat yazılışı;
 7. Müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının təhlili;
 8. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesi;
 9. T-hesblar, ikili yazılış və ilk sınaq balansı;
 10. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;
 11. Mənfət və Zərər haqqında hesabat;
 12. Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat;
 13. Düzəliş qeydlərinın aparılması və son sınaq balansı;
 14. Köməkçi hesabların bağlanması və son maliyyə hesabatının təqdimi;
 15. Uzun Müddətli maddi aktivlər;
 16. Uzun Müddətli maddi aktivlərin uçot siyasəti, kapitallaşdırılması;
 17. Uzun Müddətli maddi aktivlərin köhnəlməsi və yenidən qiymətləndirilməsi;
 18. Uzun Müddətli maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin qeydiyyatı və vergi uçotu üzrə;
 19. Uzun Müddətli maddi aktivlərin hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanması; 
 20. Qeyri Maddi Aktivlərin əsası və uçotu;
 21. Qeyri Maddi Aktivlərin kapitalaşdırılması və köhnəlməsi;
 22. İstehsal xərcləri və hazır məhsulun maya dəyərinin hesablanması;
 23. İstehsal xərclərinin uçotu; 
 24. Ticarət əməliyyatları qeydləri, sənədləşdirilməsi;
 25. Mal material ehtiyatlarının təsnifatı;
 26. Satılan malların xərclərinin hesablanması və uçotu;
 27. Maya dəyərin hesablanması mal material üzrə;
 28. Maya dəyər hesablama metodları;
 29. Valyuta növlərinin uçotu və hesabları;
 30. Xarici valyutaların dəyərləndirilməsi və son məzənnə;
 31. Debitor borcların əsası, uçotu və qeydiyyatı;
 32. Ümidsiz və şübhəli borclar;
 33. Kreditor borcların mahiyyəti və uçotu;
 34. Hüquq və zəmanət öhdəliklərin qeydiyyatı və uçotu;
 35. Maliyyə uçotu və Vergi uçotu arasında yaranmış fərqlər;
 36. Təxirə salınmış vergi aktivi və vergi ödəliyi;
 37. Vergi növləri;
 38. Vergi hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi.
 39. ƏDV anlayışı, mahiyyəti və uçotu;
 40. Ana müəssisə, törəmə müəssisə və nəzarət;
 41. Konsolidə edilmiş və ya qrup maliyyə hesabatları, (MVHH və MZHH)
 42. Nəzarət edilməyən iştirak payı;
 43. Qudvil uçotu və yazılışı, müsbət və mənfi qudvil;
 44. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanması;
 45. Mühasibat balansı və Pul vəsaitləri;
 46. Kassa;
 47. Bank;
 48. Təhtəhhesabşəxs;
 49. Əmək haqqı hesablanması; 
 50. Əmək haqqı ödənişləri;
 51. Sadələşdirilmiş bəyənnamələrin təqdimatı;
 52. Muzdlu və ödəmə mənbəyindən vergi bəyənnamələrin təqdimatı;
 53. BTP proqramında elektron hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi;
 54. DSMF hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi (elektron);

✅ Dərslərin keyfiyyətinə tam məsuliyyətimizlə zəmanət veririk. Hər bir iştirakçı ödənişsiz olaraq 3 dərsdə iştirak etmək hüququna və ya 3 dərs ərzində dərsdən imtina etdiyi təqdirdə ödədiyi məbləği tam olaraq geri almaq haqqına sahibdir.