İxtisasartırmalar - Təlimlər

İdarəetmə (Menecment)

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA

Qısa PROQRAM

 • Strateji planlaşdırmaya hazırlıq
 • Xarici mühitin təhlili
 • Daxili mühitin təhlili
 • Strateji sualların və hədəflərin müəyyən edilməsi
 • Strategiyanın müəyyən edilməsi
 • Resursların müəyyən edilməsi
 • Daxili potensialın formalaşdırılması planı
 • Strateji plan üzrə büdcənin hazırlanması
LAYİHƏNİN İDARƏEDİLMƏSİ

Qısa PROQRAM

 • Modern  biznes dünyasında layihənin idarəedilməsi
 • Layihəyə baxış və motivasiyanın yaradılması
 • Layihə üzrə iş bölgüsünün təşkili
 • Resursların yerləşdirilməsi, komandanın formalaşdırılması və büdcənin tərtibi
 • Risklərin idarəedilməsi və layihənin sənədləşdirilməsi
 • Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və monitorinqi.
 • Keyfiyyətin ölçülməsi meyyarlarının yaradılması
 • Layihələr zamanı yaranan dəyişikliklərin idarəedilməsi və layihənin bağlanması
KORPORATİV İDARƏETMƏ

Qısa PROQRAM

 • Korporativ idarəetmə və onun məqsədləri
 • Korporativ idarətetmə strukturunun formalaşdırılması
 • Korporativ idarəetmənin əsas konsepsiyaları
 • Korporativ idarəetmənin əsas prinsipləri
DAXİLİ NƏZARƏT SİSTEMİ

Qısa PROQRAM

 • Daxili nəzarət anlayışı və nəzarət mühiti
 • Risklərin qiymətləndirilməsi və nəzarət tədbirləri
 • İnformasiya və kommunikasiya kanalları
 • Monitorinq və məhsuliyyət bölgüsü
BİZNES PROSESLƏR ÜZƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN TƏŞKİLİ

Qısa PROQRAM

 • “Biznes prosesli” yanaşma
 • Şirkətin proseslərə seqmentasiyası
 • Biznes proseslərin idarəedilməsi
 • Biznes proseslərin modelləşdirilməsi
 • Biznes proseslərin təsfiri və reqlamentasiyası
 • Strateji hədəflərin biznes proseslərə calanması
 • Strateji və proses idarəetməsinin hazırlanması və tətbiqi