İxtisasartırmalar - Təlimlər

Hüquq üzrə ixtisasartırmalar

MÜLKİ HÜQUQ ÜZRƏ PROQRAM
 1. Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik
 2. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi

II  Şəxslər

 1. Fiziki şəxslər
 2. Hüquqi şəxslər

III  Əmlak və əşya hüququ

 1. Ümumi müddəalar
 2. Mülkiyyət hüququnun ümumi müddəaları
 3. Sahibkarlıq hüququ
 4. Mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması
 5. Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi və itirilməsi
 6. Mülkiyyət hüququnun xüsusi növləri
 7. Əşya istifadə hüquqları
 8. Əşya təminat hüququ. Girov və ipoteka hüququ

IV  Əqdlər

 1. Əqdlər haqqında ümumi müddəalar
 2. Əqdlərin etibarsızlığı
 3. Əqdlərdə razılıq
 4. Əqdlərdə təmsilçilik

V   Müddətlər

 1. Müddətlərin hesablanması
 2. İddia müddətı

VI   Öhdəlik hüququnun ümumi hissəsi

 1. Öhdəliklər haqqında ümumi müddəalar
 2. Müqavilə hüququ
 3. Öhdəliklərin icrası
 4. Öhdəliklərin icra edilməməsi
 5. Öhdəliklərin icra edilməməsi üçün məsuliyyət
 6. Öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi
 7. Öhdəlikdə kreditorların və ya borcluların çoxluğu
 8. Öhdəliklərin verilməsi
 9. Öhdəliklərə xitam verilməsi
 10. Mülki hüquqların həyata keçirilməsi

Xüsusi hissə

VII  Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər

 1. Alqı-satqı
 2. Satın almaqda üstünlük hüququ və digər üstünlük hüquqları
 3. Dəyişdirmə
 4. Bağışlama
 5. Əmlak kirayəsi
 6. İcarə
 7. Françayzinq
 8. Əvəzsiz istifadə
 9. Borc
 10. Lizinq
 11. Podrat
 12. Tapşırıq
 13. Brokerlik
 14. Ticarət nümayəndəsi (agent)
 15. Kommersiya konsessiyası
 16. Komissiya
 17. Saxlama
 18. Daşıma
 19. Turist xidmətlərinin göstərilməsi
 20. Renta
 21. Barışıq razılaşması və mövcud borcun etirafi haqqında mücərrəd müqavilə
 22. Sığorta
 23. Bank əmanəti
 24. Bank hesabı
 25. Mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında hesablaşmalar
 26. Qiymətli kağızlar
 27. Xüsusi mükafatlandırmanın açıq elan edilməsi. Müsabiqə
 28. Oyunların və mərclərin keçirilməsi

VIII  Qanundan əmələ gələn öhdəliklər

 1. Özgə işlərini tapşırıqsız aparma
 2. Əsassız varlanma

IX  Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər

 1. Mülki hüquq pozuntuları (deliktlər)
 2. Fiziki şəxsin həyatına və ya sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi
 3. Malın, işin və ya xidmətin qüsurları nəticəsində dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi

X.  Vərəsəlik hüququ

 1. Vərəsəlik hüququnun ümumi müddəaları
 2. Qanun üzrə vərəsəlik
 3. Vəsiyyət üzrə vərəsəlik
 4. Vəsiyyətnamənin forması
 5. Mirasda məcburi pay
 6. Vəsiyyət tapşırığı (leqat)
 7. Vəsiyyətnamənin dəyişdirilməsi və ya ləğvi
 8. Vəsiyyətnamənin icrası
 9. Mirasın qəbul edilməsi və onun qəbulundan imtina olunması
 10. Mirasın bölüşdürülməsi
 11. Vərəsələr tərəfindən kreditorların təmin edilməsi
 12. Mirasın qorunması
 13. Vərəsəlik şəhadətnaməsi
CİNAYƏT HÜQUQU ÜZRƏ PROQRAM

I  Cinayət qanunu

 1. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununun vəzifələri və prinsipləri
 2. Cinayət qanununun qüvvəsi

II Cinayət haqqında

 1. Cinayət anlayışı və cinayətlərin təsnifatı
 2. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli olan şəxslər
 3. Təqsir
 4. Başa çatmayan cinayət
 5. Cinayətdə iştirakçılıq
 6. Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar

III  Cəza haqqında

 1. Cəzanın anlayışı, məqsədi və növləri
 2. Cəzanın təyin edilməsi

IV  Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə

 1. Cinayət məsuliyyətindən azad etmə
 2. Cəzadan azad etmə
 3. Amnistiya. Əfv etmə. Məhkumluq

V  Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti

 1. Yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində cinayət məsuliyyətinin və cəzasının xüsusiyyətləri

VI  Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər

 1. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər

Xüsusi hissә

VII   Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər

 1. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər
 2. Müharibə cinayətləri

VIII   Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər

 1. Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər
 2. Şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər
 3. Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər
 4. İnsan və vətəndaşın konstitusiya hüquq və azadlıqları əleyhinə olan cinayətlər
 5. Yetkinlik yaşına çatmayanlar və ailə münasibətləri əleyhinə olan cinayətlər

IX   İqtisadi sahədə cinayətlər

 1. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər
 2. İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər

 X    İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər

 1. İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər
 2. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddәlәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә əlaqədar cinayәtlәr
 3. İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayətlər
 4. Ekoloji cinayətlər
 5. Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər
 6. Kompüter informasiyası sahəsində cinayətlər

XI   Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər

 1. Dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər
 2. Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər
 3. Dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi və yerli özünüidarə orqanlarında, habelə digər     kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarında qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər
 4. İdarəetmə qaydası əleyhinə olan cinayətlər

XII  Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər

35.   Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər

Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə təlimin qısa proqramı
 • Xarici elementli mülki-hüquqi münasibətlərə tətbiq olunma qaydası və səciyyəvi xüsusiyyətləri.
 • Bir neçə hüquq sisteminin qüvvədə olduğu dövlətin hüququnun tətbiq ediləcəyi hallarda, bu dövlətin hüququ həmin hüquq sistemlərindən hansının tətbiq olunacağını müəyyən edilməsi və ya tətənzimlənməsi məsələləri.
 • Retorsiyalar (xüsusi məhdudiyyətlər). Əsas xüsusiyyətləri və tətbiqi.
 • Müqavilə ilə bağlı tərəflərin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi, müqavilənin təsfiri, icrası, icra edilməməsi, xitamı, lazımi qaydada icra edilməməsinin və etibarsızlığının nəticələri, habelə müqavilə ilə əlaqədar tələbin güzəşti və borcun köçürülməsi məsələlərinin tənzimlənməsi qaydaları.
 • Beynəlxalq xüsusi hüquqda məsuliyyət.
 • Beynəlxalq xüsusi hüquqda vərəsəliyin xüsusiyyətləri.
   
MÜQAVİLƏ HÜQUQU ÜZRƏ PROQRAM
 1. Alqı-satqı
 2. Satın almaqda üstünlük hüququ və digər üstünlük hüquqları
 3. Dəyişdirmə
 4. Bağışlama
 5. Əmlak kirayəsi
 6. İcarə
 7. Françayzinq
 8. Əvəzsiz istifadə
 9. Borc
 10. Lizinq
 11. Podrat
 12. Tapşırıq
 13. Brokerlik
 14. Ticarət nümayəndəsi (Agent)
 15. Kommersiya konsessiyasi
 16. Komissiya
 17. Saxlama
 18. Daşıma
 19. Turist xidmətlərinin göstərilməsi
 20. Renta
 21. Barışıq razılaşması və mövcud borcun etirafi haqqında mücərrəd müqavilə
 22. Sığorta
 23. Bank əmanəti
 24. Bank hesabı